Najveći budžetski korisnici BiH nisu dostavili izvještaj

0

 

CHJ je, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, uradila Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu.

Izvještaj nisu dostavili neki od najvećih budžetskih korisnika kao što su Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Predsjedništvo BiH, Ministarstvo pravde BiH, Parlamentarna skupština BiH, ali ni Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Centar za uklanjanje mina BH –BHMAC i Institut za nestale osobe BiH.

Analizom dostavljenih izvještaja CHJ MFiT BiH utvrdila je da sve institucije BiH još nisu u potpunosti uspostavile planski pristup poslovanju i da većina institucija još nije imenovala osobu zaduženu za finansijsko upravljanje i kontrolu.

„Proces upravljanja rizicima uspostavljen je u manje od 50% institucija koje su dostavile izvještaje za 2015. godinu. Budući da se finansijsko upravljanje i kontrola zasniva na procesu upravljanja rizicima, ova je oblast ključna za razvoj kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole i neophodno je njeno unapređenje“, istaknuto je u Konsolidovanom godišnjem izvještaju o finansijskom upravljanju i kontroli s kojim je upoznat Savjet ministara BiH.

Na prijedlog Centralne harmonizacijske jedinice MFiT BiH Savjet ministara svojim Zaključkom zadužilo je institucije BiH da ubrzaju realizaciju aktivnosti na uspostavi i razvoju kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Poboljšanje finansijskog upravljanja i kontrole, naročito u ključnim procesima budžetskog ciklusa, neophodno je radi efikasnog, efektivnog i ekonomičnog upravljanja javnim sredstvima.

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH ovlaštena je za razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Izvor: Nezavisne.com