Ministri danas o izvršenju budžeta BiH

0

 

Na dnevnom redu je i Nacrt sporazuma o finansiranju programa aktivnosti za BiH za 2015. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH koju predstavlja Direkcija za evropske integracije BiH, sa Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Savjet ministara BiH razmotriće informaciju o mogućnostima korištenja sektorske budžetske podrške u okviru IPA dva i sektorskim strateškim dokumentima potrebnim za korištenje IPA dva.

Pred ministrima će se naći i nacrti sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH sa Srbijom i Crnom Gorom za 2015. godinu između Evropske komisije, BiH i vlada Srbije i Crne Gore, sa osnovama za pokretanje postupka za njihovo zaključivanje.

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o sprovođenju Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Savjet ministara BiH razmatraće i informaciju o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

Na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH je i informacija o dosadašnjim pripremama i preduslovu za početak izrade Programa integrisanja BiH u EU.

Biće razmatrana i informacija o aktivnostima na izradi dokumenta „Pregled odbrane“.

Savjet ministara BiH raspravljaće o Prijedlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma /2015-2020/ i Prijedlog srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH 2017-2019.

Na dnevnom redu je i Rezolucija o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, u opštini Dvor u Hrvatskoj.

Ministri će razmotriti i izvještaj o zbrinjavanju lica pod međunarodnom zaštitom u BiH za 2015. godinu i informaciju o prihvatu i integraciji državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji za 2015. godinu.

Na dnevnom redu je izvještaj o radu Komisije za integrisano upravljanje granicom BiH za prošlu godinu.

Sjednica će početi u 12.00 časova.

 

Izvor: Srna