Connect with us

LIDERSTVO

Transferne cijene po novim propisima o porezu na dobit

Konsultantska kuća Revicon d.o.o. organizuje radionicu na temu: TRANSFERNE CIJENE PO NOVIM PROPISIMA O POREZU NA DOBIT

Objavljeno

 


 

12. 4. 2016. MOSTAR MEPAS (sala Princess)

13. 4. 2016. SARAJEVO Hotel Sarajevo

14. 4. 2016. TUZLA Hotel Tuzla

15. 4. 2016. BANJA LUKA Hotel Bosna

Cijene u transakcijama između povezanih lica nerijetko su drugačije od tržišnih. To se neizbježno odražava i na porezni bilans učesnika u takvim transakcijama, pošto propisi o porezu na dobit zahtijevaju da se oporeziva dobit uveća za sve efekte transfernih cijena za koje su iskazani rashodi veći, odnosno iskazani prihodi manji od onih koji bi bili ostvareni da su te transakcije izvršene pod tržišnim uslovima.

Reklama

Prema novom Zakonu o porezu na dobit, obveznici će prije podnošenja prijave poreza na dobit i poreznog bilansa morati pripremiti adekvatnu dokumentaciju o transfernim cijenama, uključujući i analizu (elaborat, studiju) o transfernim razlikama koje se moraju utvrditi primjenom najprikladnije od nekoliko propisanih metoda.

Situacije i način na koji će se primjenjivati pojedine metode i druga važna pitanja u vezi sa transfernim cijenama biće propisana posebnim Pravilnikom.

Pošto se radi o izuzetno važnoj i složenoj tematici, koja će već od ove godine biti i u fokusu poreznih organa, ova radionica je prava prilika da se već sada upoznate sa načinom primjene ovog segmenta novih propisa o porezu na dobit, praktičnim primjerima primjene pojedinih metoda i očekivanim zahtjevima poreznih organa.

Radionica je namijenjena svima onima koji se u svom radu na bilo koji način susreću ili će se tek susretati sa problematikom transfernih cijena.

Cilj radionice je da se kroz praktične primjere i uz neophodna teorijska pojašnjenja prikaže kako se odredbe o transfernim cijenama primjenjuju u poslovnoj i poreznoj praksi.

Učesnici će imati priliku da kroz diskusiju i interaktivnu komunikaciju sa voditeljima radionice razriješe brojne nedoumice oko izbora i načina primjene najprikladnije metode transfernih cijena u konkretnim djelatnostima, situacijama i okolnostima, ali i da se upoznaju sa očekivanjima i zahtjevima poreznih organa kako bi što spremnije dočekali buduće kontrole transfernih cijena u transakcijama sa povezanim

Reklama

PROGRAM

OPŠTI OKVIR TRANSFERNIH CIJENA

 • pojmovno određenje transfernih cijena
 • poslovni i porezni efekti transfernih cijena
 • OECD Smjernice o transfernim cijenama
 • novi Zakon o porezu na dobit
 • novi Pravilnik o transfernim cijenama

ODREĐIVANJE POVEZANIH LICA

 • pravna i fizička povezana lica
 • domaća i strana povezana lica
 • direktna i indirektna povezanost

PRIMJERI TRANSAKCIJA IZMEĐU POVEZANIH LICA

 • robne i nerobne transakcije
 • primjeri prekomjernih rashoda
 • primjeri preniskih prihoda
 • nova pravila za “korporativne troškove”
 • drugi troškovi fakturisani od matice
 • kamate po zajmovima i kreditima
 • ostale transakcije između povezanih lica

METODE I POSTUPAK UTVRĐIVANJA TRANSFERNIH CIJENA

 • propisane/moguće metode utvrđivanja transfernih cijena
 • izbor najprikladnije metode u pojedinim situacijama
 • najprikladnije metode za trgovce, proizvođače, posrednike…
 • korekcija kamate od i prema povezanim licima
 • utvrđivanje prihvatljive relevantne kamatne stope

PRAKTIČNI PRIMJERI

 • primjer primjene metode uporedivih tržišnih cijena
 • primjer primjene metode “trošak plus”
 • primjer primjene metode trgovačkih cijena
 • primjer primjene metode podjele dobiti
 • primjer primjene metode transakcijske neto marže
 • druge moguće prikladne metode

ANALIZA (ELABORAT, STUDIJA) O TRANSFERNIM CIJENAMA

 • analiza funkcija i rizika – osnov kvalitetne elaboracije
 • posebne obaveze koje imaju rezidentni obveznici
 • priprema dokumentacije o transfernim cijenama
 • način i rokovi za pripremu dokumentacije
 • sadržaj analize (elaborata, studije) o transfernim cijenama

ZAHTJEVI I PRAKSA POREZNIH ORGANA

 • izbor obveznika kod kojih će se vršiti kontrola transfernih cijena
 • postupak kontrole transfernih cijena
 • na kome je teret dokazivanja
 • što se smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom
 • ostali podaci i informacije koje se zahtijevaju u kontroli
 • može li kontrola osporiti primijenjenu metodu i postupak
 • saznanja, zaključci i posljedice kontrole

PRIMJERI IZ POSLOVNE I POREZNE PRAKSE ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA DISKUSIJA I KOMENTARI

Izvor: Akta

Nastavite čitati

LIDERSTVO

6 lekcija Majkla Džordana o liderstvu

Objavljeno

 

Karantinske dane dobrom dijelu planete uljepšao je dokumentarni serijal „Posljednji ples“, posvećen čuvenom Majklu Džordanu i njegovim isto tako čuvenim Čikago bulsima iz devedesetih godina prošloga vijeka. (više…)

Nastavite čitati

LIDERSTVO

Rješavanja sukoba – šta trebate znati?

Činimo to gotovo svakodnevno. Postalo nam je navika koju uzimamo zdravo za gotovo i ne mislimo da ju možemo promijeniti. Tvrdoglavi smo ako neko kaže da stvari možemo činiti drugačije. Da, govorimo o sukobu. Tom malom naporu koji nas, često bez našeg znanja, sputava i čini razdražljivima.

Objavljeno

 

konflikt

konflikt

 

Novost koju uvodimo u vaš život je da se sukobe može uspješno riješiti, bez da je jedna strana gubitnička, a druga pobjednička. Postoji sukob nakon kojega su svi učesnici nešto naučili i međusobno se zbližili. Jedino što trebate je naučiti kako.

Konstruktivno rješavanje sukoba odnosi se na nenasilno rješavanje sukoba, u kojemu se vodi interes o svim akterima te njihovim interesima. Proces uključuje dijalog, rješenje problema, pregovor, pomirenje i prevenciju eskalacije nasilja.

Da bi rješavanje sukoba bilo uspješno, potrebno je biti upućen u dinamiku sukoba:

 1. Svako od nas u sukobu bira hoće li zauzeti saradnički ili takmičarski stav.
 2. Sukobljene strane često netačno opažaju namjere i akcije drugih ljudi. Često poruka koju šaljemo bude drugačije protumačena od onoga ko poruku prima. Jednako tako mi možemo protumačiti poruku svog sagovornika na način koji nije povezan s onime što nam osoba govori. Uvijek treba provjeriti je li tačna naša interpretacija akcije druge strane.
 3. Uspostavljanje i održavanje povjerenja. Za ponovnu izgradnju povjerenja često može pomoći treća, neutralna strana.
 4. Povezivanje na temelju zajedničkog cilja ili interesa može poslužiti kada nedostaje povjerenja među zavađenim stranama.
 5. Zbog nesigurnost i stalne promjene okolnosti, potrebno je fleksibilno razmišljati i reagovati. Moramo prilagođavati postupke i koristiti različite tehnike prilikom rješavanja sukoba.
 6. Trebamo izbjegavati uzvraćanje istom mjerom. Ako nas je druga strana povrijedila, ne smijemo dozvoliti jednak udarac, jer ćemo se tako naći u spirali iz koje je teško izaći. Bitno je očuvati usmjerenost na cilj i zaboraviti osvetu.
 7. Cilj rješavanja sukoba treba biti čuvanje odnosa, bez odustajanja od važnog interesa.

Koji su pristupi rješavanja problema?

 • Pobjeda – poraz: Ja ću dobiti šta trebam, a ti ćeš izgubiti.
 • Poraz – pobjeda: Ti ćeš dobiti što trebaš, a ja neću.
 • Poraz – poraz: Ni ti, ni ja nećemo dobiti što nam treba.
 • Pobjeda – pobjeda: I ti i ja ćemo dobiti što trebamo.

Da bi rezultat sukoba bio odnos pobjednik – pobjednik, potrebno je pažnju usmjeriti s protivnika na problem i njegovo rješavanje. Također, treba osvijestiti potrebu za ostvarenjem svog cilja unutar sukoba, kao i potrebu da očuvamo odnos s osobom ili osobama s kojima smo u sukobu.

 

Vještine rješavanja sukoba

Reklama

Dogovaranje je tehnika rješavanja sukoba unutar koje je u interesu obje sukobljene strane da obje strane budu maksimalno zadovoljene.

Proces uključuje:

– utvrđivanje osnovnih interesa obje strane,
– traženje alternativa i utvrđivanje posljedica,
– utvrđivanje rješenja koja su prihvatljiva za obe strane,
– primjena rješenja.

Pregovaranje se razlikuje od dogovora jer je zajednički interes sukobljenih strana minimalan. Važno je razlikovati pregovaračku svađu i pregovaranje. Kod pregovaranja postoji iskrena spremnost obiju strana za pronalazak rješenja koje će biti povoljno za sve. U svađi svaka strana traži rješenje za sebe.

Na umu kod pregovaranja treba imati:

 • o čemu se pregovara,
 • kako će se pregovaranje voditi (pravila, spremnost za pregovaranje itd.),
 • te o dotadašnjim odnosima između strana.

Da bi pregovaranje bilo uspješno trebamo: Odvojiti osobe od problema/područja sukoba.

Kod pregovaranja trebamo:

Reklama
 • Biti „tvrdi“ prema zajedničkom problemu, a „meki“ prema osobi.
 • Usmjeriti se na interese i potrebe, a ne na status i poziciju.
 • Naglasiti zajedničke elemente, čak i kad su zajednički interesi minimalni.
 • Predlagati što više rješenja.
 • Dogovoriti jasno rješenje.

Posredovanje je rješavanje sukoba u koju je uključena treća, nepristrana strana. Posrednik olakšava pregovaranje, a ne donosi odluku o rješenju sukoba, pomaže sukobljenim stranama u prepoznavanju stvarnog problema, osigurava dobre uslove za njegovo rješavanje, pomaže pri pronalaženju još mogućih rješenja te olakšava proces donošenja odluka.

Da biste sukob riješili uspješno vodite se navodima:

 • Više se može postići sukobom nego borbom.
 • Rješenja koja zadovoljavaju obje strane postoje.
 • Postoji povezanost načina odnošenja prema problemu i njegova rješavanja.
 • Potrebno je biti spreman na suradnju, imati pozitivnu sliku o sebi te vještine komuniciranja (slušanje, jasno izražavanje…)

Ostanite mirni i srećno!

 

Izvor: krenizdravo.rtl.hr

 

 

 

Reklama

 

Nastavite čitati

PREDUZETNIŠTVO

4 stvari koje najbolji šefovi kažu novom zaposlenom koje većina drugih nikada ne kaže

Objavljeno

 

Od

Naporno radite na pronalaženju, intervjuisanju i zapošljavanju pravih zaposlenih. Oni imaju odlične vještine, veliko iskustvo i sjajan stav, pa jednom kad ih angažujete dovoljno je da ih pustite da sami rade. (više…)

Nastavite čitati

U trendu