Novi Zakon o zemljoradničkin zadrugama biti će usklađen sa državnim

0

 

Kako reče šef resora, u odjeljenju problema nema no čini se da u politici ima.

“Što se tiče odjeljenja problema nema, ali što se tiče političkog usaglašavanja i shvatanja određene pravne norme koja je propisana državnim zakonom, problem očigledno postoji”, kazao je Adnan Pašalić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Još 2003. godine je donesen državni zakon o zadrugama i on je kao takav direktno primjenjiv u Distriktu. Paralelno sa ovim zakonom, u Distriktu je na snazi Zakon o zemljoradničkim zadrugama i on se primjenjuje samo na kategoriju zemljoradničkih zadruga dok se na sve ostale kategorije zadruga primjenjuje državni zakon. I nastao je problem.

“Obzirom da je opšti zakon propisao na kvalitetniji način sve što se tiče zadruga i radno-pravnog statusa, zadrugari su bili zainteresovani da se stavi van snage zakon Distrikta o zemljoradničkim zadrugama kako bi se bez smetnji u punom kapacitetu mogao primijeniti državni Zakon o zadrugama”, kazao je Pašalić.

U državnom zakonu je bilo propisano da će oduzeta imovina ponovo bti vraćena zemljoradničkim zadrugama. Rok za navedeno je bio tri godine i istekao je 2006. U ovim stavkama se pronalaze i Brčaci čije pitanje nije još riješeno.

“Mi smo imali na području Distrikta zemljoradničke zadruge koje su shodno državnom zakonu, bez obzira na važenje zakona Distrikta, vodile sudske postupke kako bi se ta odredba direktno primijenila u Distriktu a smatrajući da zemljište nije od Distrikta nego zemljište zadruga. Sudovi su kazali da je zemljište Distrikta i da je kao tako upisano”, kazao je Pašalić.

U političkom smislu, dodaje Pašalić, postoji dilema da li će zakon riješiti probleme i omogućiti zadrugama pravo na povratak zemljišta. Po pitanju navedenog vršene su konsultacije sa Pravobranilaštvom, pronađeno je riješenje a po uzoru na entitete a to je da se donese novi Zakon o zemljoradničkim zadrugama koji će biti usklađen sa državnim zakonom.

 

Izvor: Brčko.tv