Za plagijate će biti odgovorni mentori

0

Najvažnija novina jeste da mentor ubuduće neće moći da bude član komisije za odbranu doktorske disertacije, ali je njegovo prisustvo na odbrani obavezno i ima pravo da učestvuje u raspravi.

Komisiju za ocjenu doktorske disertacije čine najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na tom fakultetu ili univerzitetu.

Članovi komisije mogu da budu nastavnici Univerziteta ili lice izabrano u naučno zvanje, iz zemlje ili inostranstva, s naučnim referencama iz oblasti kojom se bavi doktorska disertacija, pod uslovom da ispunjava standarde za mentora. On takođe mora da poznaje jezik na kojem je napisana disertacija.

Komentarišući rješenje po kome mentor ne može biti član komisije, prorektorka BU prof. dr Ivanka Popović ističe da je to opravdano, budući da su doktorand i mentor disertacije partneri na zajedničkom poslu, a logično je da rad bude nezavisno ocjenjen.

Pravilnikom je precizirano da mentor može biti član komisije samo u izuzetnim slučajevima, na prijedlog vijeća naučne oblasti koji mora da odobri Senat Univerziteta. 

– Prvenstveno se misli na uže naučne oblasti u kojima nema dovoljan broj domaćih nastavnika koji ispunjavaju kriterijume iz standarda. Takođe, često fakulteti nemaju materijalne mogućnosti da obezbjede prisustvo stranog kompetentnog nastavnika na odbrani – objašnjava te „izuzetne slučajeve” prorektorka Ivanka Popović.

 

Izvor: Politika